Polityka prywatności i pliki Cookie

  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep internetowy jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych usług elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Sklep internetowy stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sklep internetowy w konkretnych, określonych celach prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Sklepu internetowego, a także prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia wcześniejszej zgody przez Użytkownika na tego typu działa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz umożliwiający przesyłanie Klientowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę rabatową. Klient ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe.
  6. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.
  8. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia kontynuowania świadczenia dotychczasowych usług.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.