Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 1.03.2023
Sklep odazero.pl prowadzony jest przez firmę
Łukasz Piasta – IAA, ul. Parkowa 25 pok. 208, 51-616 Wrocław, NIP: 7582031745, Regon: 366270954, email: kontakt@odazero.pl dalej zwaną odazero.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Łukasz Piasta – IAA, ul. Parkowa 25 pok. 208, 51-616 Wrocław). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Klientem jest wyłącznie osoba fizyczna.
2. Sprzedawca – firma Łukasz Piasta – IAA, ul. Parkowa 25 pok. 208, 51-616 Wrocław
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego odazero.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.odazero.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Łukasz Piasta – IAA (Sprzedawca), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Wydanie zewnętrzne – procedura wydania materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, na rzecz podmiotów zewnętrznych. W przypadku sklepu odazero.pl wydawane materiały stanowią opakowania dla sprzedawanych produktów. Dowodem magazynowym, dokumentującym procedurę jest wypełniony formularz WZ.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.odazero.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.odazero.pl, prowadzony jest przez firmę Łukasz Piasta – IAA z siedzibą przy ul. Parkowej 25 pok. 208, 51-616 Wrocław.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer
b) inne przeglądarki dostępne na rynku
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odazero.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.odazero.pl.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. odazero.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez odazero.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię odazero.pl.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody odazero.pl.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla odazero.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.8. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
3.9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.odazero.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub złożyć zamówienie mailowo, telefonicznie lub SMS-owo (dane dostępne na stronie kontakt).
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) dostępnych metod płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) rodzaju towaru, jeżeli dostępna jest opcja.
4.5. Sprzedawca dostarcza Towar wraz z paragonem fiskalnym. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, wypełniając formularz powinien wpisać dane niezbędne do jej wystawienia, tj. nazwę firmy i NIP firmy oraz zaznaczyć opcję “Chcę otrzymać fakturę VAT”. Klient otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną po realizacji zamówienia.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z odazero.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. Sprzedawca wydaje opakowania zwrotne w postaci skrzynek ze szklanymi butelkami lub słoików o pojemności 250 g (dalej opakowania) na zasadach Wydania zewnętrznego z wykorzystaniem dokumentu WZ.
4.12. W przypadku dostaw do klientów w strefie Wrocław A widocznej na mapie dostaw pod ardesem www.odazero.pl/dostawa, Sprzedawca pobiera kaucję w wysokości 15 zł za każdą skrzynkę z butelkami zwrotnymi. Kaucję można uiścić przelewem przed dostawą bądź gotówką lub kartą płatniczą podczas dostawy. Dokument WZ przekazywany jest drogą elektroniczną po realizacji zamówienia. Natomiast w przypadku dostaw „Dla Biznesu” tj. w strefie Wrocław B, Sprzedawca pobiera kaucję w wysokości 40 zł za każdą skrzynkę z butelkami zwrotnymi na podstawie faktury proforma przekazywanej drogą elektroniczną przed realizacją zamówienia.
4.13. Kaucja pobierana jest w celu zabezpieczenia części roszczeń Sprzedawcy z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia opakowań zwrotnych. W przypadku braku lub zniszczenia któregokolwiek z przyjętych opakowań, Sprzedawca rości sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat odpowiednio:

  • 2,50 zł brutto za każdą butelkę wody 1 l.,
  • 37,00 zł brutto za każdy transporter wody 1 l.,
  • 0,80 zł brutto za każdą butelkę 0,3 i 0,33 l.,
  • 25,00 zł brutto za każdy transporter 0,3 i 0,33 l.,
  • 1,00 zł brutto za każdą butelkę Mio Mio 0,5 l.,
  • 10,00 zł brutto za każdy transporter Mio Mio.
  • 90,00 zł brutto za każdą paletę EPAL.

4.14. W przypadku rezygnacji z usług Sprzedającego, opakowania zwrotne odbierane są przez dostawcę, który zwraca wpłaconą kaucję w gotówce.
4.15. Dla uzyskania pełnego zwrotu kaucji opakowania powinny zostać zwrócone Sprzedawcy w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem zmian w produkcie będących następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
4.16. Zwrot pobranej kaucji następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę opakowań zwrotnych.
4.17. Klient zobowiązuje się zapewnić możliwość odbioru opakowań zwrotnych Sprzedającemu pod adresem ostatniej dostawy w terminie przypadającym na dzień tygodnia zgodny z harmonogramem dostaw, gdy po upływie 2 miesięcy od ich otrzymania nie złoży kolejnego zamówienia na wodę.
4.18. Wszelkie braki w opakowaniach odebranych w ramach dostaw „Dla Biznesu” tj. w strefie Wrocław B widocznej na mapie dostaw pod ardesem www.odazero.pl/dostawa, Sprzedający rozlicza co kwartał kalendarzowy naliczając dodatkowe opłaty zgodnie z zapisami punktu 4.13.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru miasta Wrocław i okolic i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia maksymalnie do 2 piętra lub gdy w budynku jest czynna winda.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym Sprzedającego.
5.3. Koszt przesyłki w całości pokrywa Sprzedający.
5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe terminy darmowej dostawy podane są na odpowiedniej stronie Sklepu internetowego.
5.5. Klient powinien przy odbiorze przesyłki zwrócić należytą uwagę na jej stan, a w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
5.6. W przypadku wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy Prawo przewozowe spisania protokołu na okoliczność szkody powstałej w przesyłce oraz okoliczności jej powstania.
5.7. Jeżeli już po odbiorze przesyłki przez Klienta stwierdzono ubytek lub uszkodzenie nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), opłatę KGO, cła oraz inne.
6.2. Klient, dokonując zamówienia w sklepie, ma możliwość zapłacenia za towar:
a) gotówką lub kartą u dostawcy,
b) płatnością w systemie Tpay.
c) przelewem bankowym

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów.
7.2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia wejścia Klienta w posiadanie rzeczy lub dnia, w którym w posiadanie rzeczy weszła osoba trzecia, wskazana przez Klienta.
7.3. Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego lub drogą elektroniczną na adres kontakt@odazero.pl.
7.4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 7.2.
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania jej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.8. Klient powinien odesłać lub przekazać zwracany towar na adres wskazany przez Sprzedającego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klienty odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
7.9. Z uwagi na charakter dostarczanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie podlegają zwrotowi, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku Towarów rozpieczętowanych lub otwartych po ich odebraniu przez Klienta lub wskazane przez niego osoby trzecie.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Łukasz Piasta – IAA jako Sprzedawca odpowiada przed Klientem za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@odazero.pl lub pisemnie na adres Sklepu Internetowego.
8.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany, po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem, dostarczyć na koszt Sklepu wadliwy towar do miejsca wskazanego przez Sklep. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie jej przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić przedmiot sprzedaży Sklepowi w miejscu, w którym się on znajduje. Sklep rezerwuje sobie prawo do odebrania wadliwego towaru od Klienta, po uzyskaniu informacji o zamiarze wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi, przed dostarczeniem go do Sklepu na jego koszt.
8.4. Sklep, oraz Sprzedawca nie są producentem towaru. Odpowiedzialność z tytułu jakości sprzedanego Towaru ponosi Producent.
8.5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR. Jest to przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
ODR (online dispute resolution) jest dostępna pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR umożliwia konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online.
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:
Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały . Mediacja prowadzona jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, gdy wyczerpana została droga reklamacyjna. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy, gdyż jest ona dobrowolna.
Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH , które rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Na poddanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny zgodę muszą wyrazić obie strony umowy.
Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów. Posiadają siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Zajmują się w szczególności zapewnieniem bezpłatnych porad dla konsumentów oraz udzielaniem bezpłatnych informacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. odazero.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odazero.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Parkowa 25 pok. 208, 51-616 Wrocław lub mailowo pod adres: kontakt@odazero.pl.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. odazero.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności, pliki cookies

10.1 Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep internetowy jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
10.2 Wyrażam zgodę na przekazanie (udostępnienie) moich danych osobowych na rzecz H2O Serwis S.C. Lidia Jancewicz, Mateusz Mendel, ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław, NIP 8942513991 (zw. dalej Nowym Sprzedawcą), w celu umożliwienia Nowemu Sprzedawcy kontynuowania realizacji dotychczasowej, a także w celu umożliwienia złożenia przez Nowego Sprzedawcę oferty na świadczenie usług i innych informacji handlowych. Niniejsza zgoda obejmuje udostępnione przeze mnie dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, adres prowadzonej działalności gospodarczej.
10.3 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w punkcie powyżej przez Nowego Sprzedawcę w celu umożliwienia Nowemu Sprzedawcy kontynuowania realizacji umowy zawartej dotychczas ze Sprzedawcą, a także w celu umożliwienia złożenia przez Nowego Sprzedawcę oferty na świadczenie usług i przesyłania informacji handlowych.
10.4 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.
10.5 Wyrażam zgodę na przeniesienie praw i obowiązków Sprzedawcy wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy na rzecz Nowego Sprzedawcy w celu umożliwienia Nowemu Sprzedawcy kontynuowania realizacji dotychczasowej współpracy ze Sprzedawcą.
10.6 Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia kontynuowania świadczenia dotychczasowych usług.
10.7 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych usług elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.8 Sklep internetowy stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
10.9 Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sklep internetowy w konkretnych, określonych celach prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Sklepu internetowego, a także prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia wcześniejszej zgody przez Użytkownika na tego typu działania.
10.10 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia (Umowy Sprzedaży) oraz umożliwiający przesyłanie Klientowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę rabatową. Klient ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe.
10.11 Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
10.12 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w niniejszym Sklepie internetowym.
10.13 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.